Tyto všeobecné podmínky jsou psány proto, aby se předešlo pozdějším možným neshodám v řešení případných problémů. Jsme však lidi, a tak předpokládáme, a osobně se o to také budeme snažit, že se vždy na základě zdravého rozumu dohodneme!

 

 1. Úvodní ustanovení:

Vaše účast na plavbě touto soukromou lodí má charakter čistě privátní. Možností plout s námi přispíváme k rozvoji takzvané individuální turistiky. Nejsme cestovní kancelář. Předmětem dohody mezi účastníkem plavby a majitelem lodi je ubytování v kajutách nebo kójích a výcvik na lodi La Grace. Systém prodeje je organizován v ČR prostřednictvím rezervačního systému na internetu a na základě prověřených cestovních agentur (prodejců) v zahraničí, které ubytování a výcvik na lodi zprostředkují. Za ubytování a výcvik na lodi odpovídá a ručí majitel lodi – firma La Grace s.r.o. (dále jen provozovatel).

 

 1. Účastníci:
 1. Účastníkem se stává každý jednotlivec, kolektiv, organizace či firma uzavřením smluvního vztahu (rezervací na internetu či podpisem přihlášky) s provozovatelem lodi, nebo zprostředkovaně s partnerem, který je provozovatelem pověřený k prodeji (dále jen prodejce).
 2. Účastník ve věku od 15 do 18 let se může sám akce zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo svého zákonného zástupce.
 3. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit plavby jen v doprovodu alespoň jednoho z rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče nesou za své děti plnou odpovědnost.
 4. Předpokládá se, že účastník je fyzicky i duševně zdráv. V opačném případě doporučujeme účastníkům konzultaci se svým lékařem a v tomto smyslu je každý zodpovědný za svůj zdravotní stav sám.

 

 1. Vznik smluvního vztahu:
 1. Prostřednictvím rezervačního systému na internetu, nebo u prodejců si budoucí účastník zamluví termín ubytování. Rezervace je možná zpravidla po dobu 5 pracovních dní. V průběhu této doby musí účastník zaplatit zálohu. Za skupinu osob vystupuje smluvní účastník (tzv. vedoucí skupiny). To je osoba, se kterou budeme jednat ohledně veškerých náležitostí kolem plavby. Tato osoba je povinná vyplnit veškeré možné kontaktní údaje a nese plnou odpovědnost za jejich správnost. Dále je odpovědná za předání veškerých informací ostatním účastníkům uvedeným na přihlášce, není-li na přihlášce výslovně uvedeno jinak.
 2. Rezervace se stává platnou a závaznou pro obě strany teprve v okamžiku uhrazení zálohy (popř. plné ceny ubytování). Za smluvní povinnosti vyplývající z rezervace a všeobecných podmínek účasti na plavbě svým souhlasem přebírá odpovědnost smluvní účastník (vedoucí skupiny).
 3. Přidat GDPR

 

 1. Cena pronájmu lodi:
 1. Cena ubytování je vždy smluvní cenou mezi smluvním účastníkem a provozovatelem.
 2. Cena zahrnuje ubytování v kajutách nebo kójích na lodi La Grace a případné využití vybavení lodi, které je výslovně uvedeno na přihlášce. V ceně ubytování NENÍ zahrnuta doprava na místo nalodění a zpět, jídlo v průběhu ubytování, ani podíl na spotřebované naftě, vodě a plynu a poplatcích za kotvení a mariny. Účastníci se na místě skládají rovným dílem do tzv. lodní kasy, jejíž výše je předem stanovena na základě oblasti, plánu a délce trvání plavby. Pokladník ve spolupráci s kapitánem odpovídá za výdaje z lodní kasy během plavby do výše vybrané částky. V případě, že domluvená částka bude překročena ze strany kapitána zbylé výdaje budou uhrazeny firmou La Grace s.r.o. V případě vyšších nároků ze strany účastníků plavby bude lodní pokladna o tyto výdaje navýšena.
 3. Za využití vybavení lodi, které je součástí přihlášky a které účastník vlastní vinou nevyužije, se žádná náhrada ani sleva neposkytuje.
 4. Pokud se účastník přihlásí u některého z prodejců, je prodejce povinen mu předložit tyto všeobecné podmínky, vyplněný originál papírové přihlášky a  potvrzení o zaplacení zálohy 50% z ceny ubytování (později doplatku)
 5. Pokud účastník objedná plavbu přímo u provozovatele formou elektronické rezervace, obdrží na svůj e-mail přihlášku. Zálohu 50% z ceny plavby je nutné zaplatit nejpozději do následujících 2 pracovních dnů od obdržení přihlášky na účet 235939880/0300. V případě objednání plavby rok dopředu činí tato záloha 1.000Kč na osobu. Doplatek do 50% ceny je poté nutno uhradit Pokud nebude záloha zaplacena včas, může pořadatel prodat ubytování jinému zájemci.
 6. Doplatek z ceny ubytování (zbývajících 50%) musí být zaplacen – POZOR, již bez další výzvy k zaplacení ! – nejpozději 30 kalendářních dní před počátkem plavby. Pokud tato druhá část ceny nebude zaplacena v uvedeném termínu, může provozovatel od sjednaného ubytování odstoupit a vyžadovat od účastníka úhradu nákladů ve výši zaplacené zálohy.
 7. Při úhradě ubytování méně než 45 dní před jeho zahájením je splatná okamžitě celá částka, tedy záloha 50% společně s doplatkem 50% dohromady. Při bankovních převodech je často třeba počítat s poměrně dlouhou dobou, než se částka objeví na kontě příjemce. Proto, zvláště u blížících se termínů vyplutí doporučujeme provést platbu hotově.
 8. Bez plné a včasné úhrady ubytování nebudou poskytnuty účastníkům žádné služby.
 9. Dopravu a příslušná víza si je povinen obstarat každý účastník sám. Za tuto skutečnost neodpovídá ani provozovatel, ani kapitán lodi.
 10. Při rezervaci a platbě celé lodi je nutné zajistit chod lodi dostatečným počtem kadetů (min. 8 lidí). V případě, že celá Vaše skupina se chce plavit jako hosté, jsme pro Vás schopni zajistit posádku kadetů. Je pro ně však nutné nechat volnou příďovou kajutu, která má kapacitu 8 lidí. Tedy při platbě za celou loď  máte k dispozici 22 míst.

 

 1. Průběh plavby:
 1. Všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu ubytování uzavřenou platnou pojistku na úhradu léčebných výloh v zahraničí.
 2. Hodlají-li se účastníci potápět, musí být držiteli příslušného potápěčského oprávnění a mít uzavřenou platnou pojistku na úraz vzniklý při tomto sportu. V tomto ohledu se každý účastník potápí na vlastní nebezpečí a nese plnou odpovědnost za své jednání!
 3. Při nástupu na loď se účastníci prokáží kapitánovi pasem či občanským průkazem, případně dalšími průkazy a pojistkami. Cestovní pas či občanský průkaz poté zůstává během plavby u kapitána, pro případ kontroly místními orgány nebo ztrátě lodi.
 4. Veškerá odpovědnost provozovatele lodi a kapitána lodi za účastníky vyplývá pouze z obecně platných pravidel námořní plavby. Případné škody budou uhrazeny jen do výše uzavřených pojistek smluvních stran.

Každý účastník bere na vědomí, že cestuje na vlastní riziko!

 1. Jakékoliv závažnější námitky či stížnosti na průběh nebo podmínky plavby je nutno sdělit písemnou formou (zápisem do lodního deníku) na místě – kapitánovi lodě. Pozdější stížnosti není možné uznat. Veškeré požadavky na eventuální náhradu jsou omezeny cenou ubytování.
 2. Účastník je osobně zodpovědný za dodržování všech zákonů a pravidel země, do které cestuje. Jedná se hlavně o splnění povinností celních, devizových, pasových, vízových, zdravotních apod.

 

 1. Změna smlouvy ze strany provozovatele:
 1. Provozovatel má právo provést v nutných případech změnu ve sjednaných podmínkách dané plavby. O této změně musí účastníky neprodleně informovat. Nesouhlasí-li účastník se změnou, má právo v termínu do 5 dnů se vyjádřit a má právo zájezd stornovat (viz. Storno podmínky)
 2. Za změnu smlouvy ze strany provozovatele není považována změna místa střídání posádky. Důvodem změny místa střídání posádky je především působení vyšší moci, (což je situace, kterou provozovatel nemůže ovlivnit) tj. nepřízeň počasí, nebezpečná politická situace v dané zemi, nemožnost bezpečného kotvení, či nemožnost rezervace vhodného a bezpečného přístavu. Každý z účastníků plavby je povinen si ověřit místo střídání posádky nejpozději v den střídání u kapitána lodi, který jim sdělí potřebné informace a dále se účastníci na své náklady dopraví do nového místa střídání nebo z něj.

 

 1. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele:
 1. Provozovatel má právo zrušit plavbu kdykoliv před zahájením zejména z těchto důvodů:
 • vyšší moci, tj. např. za nepříznivých politických podmínek, při nichž by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků,
 • poškození či zničení objednané lodi v některém z předešlých termínů,
 • nemožnosti obsadit loď nad hranici rentabilnosti.

V takovém případě nabídne provozovatel účastníkům náhradní řešení. Např.: jiný termín, jinou loď (je-li to možné), slevu apod. V případě nedohody při zrušení objednané plavby vrátí provozovatel celou doposud zaplacenou částku účastníkovi. Ten však má pouze právo na vrácení částky do maximální výše peněz, které uhradil provozovateli.

 

 1. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (storno podmínky)
 1. Účastník má kdykoli před započetím plavby právo odstoupit z účasti písemným oznámením prodejci, u kterého ubytování objednal, nebo provozovateli. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto oznámení.
 2. Při odstoupení je účastník povinen zaplatit provozovateli storno poplatek ve výši:
 • 25% celkové ceny     v době delší než 90 dnů před začátkem plavby,
 • 50% celkové ceny     v době mezi 89 a 30 dny před začátkem plavby,
 • 75% celkové ceny     v době mezi 29 a 14 dny před začátkem plavby,
 • 100% celkové ceny   v době kratší než 14 dní před začátkem plavby.

 

Při nenastoupení na plavbu bez udání důvodu provozovateli nebo kapitánovi lodi se má za to, že účastník svou účast ruší.

 1. Storno poplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka, využije náhradní termín navržený provozovatelem, pokud odstoupí z důvodu změny ceny nebo změny smlouvy, či pokud dojde ke zrušení akce (viz výše uvedené odstavce).
 2. Pro případ odstoupení z jiných vážných důvodů se účastníci mohou pojistit. V případě odstoupení od účasti za těchto podmínek uhradí storno účastníkovi pojišťovna.
 3. Pokud kterýkoli z účastníků po začátku plavby z jakéhokoli důvodu plavbu přeruší, nárok na vrácení již zaplacené částky mu nevzniká.
 4. V případě, že v průběhu plavby kterýkoli z účastníků hrubě nebo opakovaně poruší „Lodní řád“, může být v nejbližším přístavu kapitánem z plavby vyloučen. V takovémto případě nemá tento účastník nárok na žádnou náhradu ceny plavby či dalších nákladů, vzniklých jejím předčasným ukončením.

 

 1. Práva a povinnosti účastníka:

Všichni účastníci mají právo:

 • být neprodleně seznámeni se všemi případnými změnami v programu, podmínkami a cenou ubytování,
 • reklamovat případné vážné vady poskytovaných služeb

(reklamace se provádí písemnou formou u kapitána – ihned na místě zápisem do lodního deníku),

 • požadovat odstranění závad,
 • kdykoli zrušit svou účast na plavbě,
 • zúčastnit se výcviku.

 

             Účastník v kategorii Cestující má právo:

 • na ubytování v 2 lůžkových kajutách s příslušenstvím pro Cestující,
 • nepodílet se na zabezpečení chodu a provozu lodi. (výjimku tvoří přímý rozkaz kapitána vyplývající z nouzové situace)

             Účastník v kategorii Kadet má právo, ale zároveň i povinnost:

 • na ubytování v prostorách pro Kadety,
 • podle svých fyzických předpokladů se podílet na kompletním zabezpečení chodu a provozu lodi; při běžné plavbě cca 8 hodin denně.

 

Smluvní účastník je povinen:

 • pravdivě informovat všechny účastníky, které zastupuje, o lodi, plavbě, všeobecných podmínkách apod.
 • neprodleně informovat všechny účastníky, které zastupuje, o případných změnách plavby.

 

Všichni účastníci jsou povinni:

 • zaplatit provozovateli sjednanou cenu,
 • prokázat se kapitánovi identifikačním dokladem  (potápěči navíc příslušnými průkazy a pojistkou),
 • zajistit si platné cestovní doklady, dopravu a víza,
 • pojistit se na úhradu léčebných výloh v zahraničí,
 • postupovat podle pokynů pro účastníky,
 • počínat si tak, aby svým jednáním maximálně přispěl ke zdárnému průběhu plavby,
 • chovat se tak, aby nebyl v rozporu se zákonem navštívené země a České republiky, a vlajkou lodi pod kterou loď pluje.
 • dodržovat Lodní řád.

 

 1. Přechodná a závěrečná ustanovení:

      Podmínky vstupují v platnost dne 14. 2. 2014 a platí do odvolání. Platnost těchto podmínek může být po dohodě mezi účastníkem a provozovatelem písemnou formou upravena.

 

 

LODNÍ ŘÁD

 

Každý člověk na palubě musí za všech okolností dodržovat lodní řád!

 

Práva a povinnosti osob na palubě:

 

Každý na palubě má právo:

 • podílet se na plánování programu a trasy plavby v rámci předem dohodnutých pravidel. Se změnou programu musí souhlasit většina účastníků a schválit ji kapitán.
 • Podílet se na řízení a provozu lodi.

 

Každý na palubě je povinen:

 • Řídit se za všech okolností pokyny kapitána a profesionální posádky.
 • Neohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Neohrožovat bezpečnost lodi a ostatních plavidel.
 • Nepřinášet na palubu zbraně, drogy, hořlavé a výbušné látky a jiné nebezpečné a nezákonné předměty.
 • Nepoškozovat loď a její vybavení.
 • Uhradit škody, které způsobil na lodi a jejím vybavení.
 • Udržovat na lodi a v jejím okolí pořádek a čistotu.
 • Pojistit se před cestou na úhradu léčebných výloh v zahraničí.
 • Potápět se jen na vlastní nebezpečí. Každý kdo se potápí musí být držitelem platné licence a potápěčského pojištění!

 

Práva a povinnosti kapitána lodi:

 

Kapitán lodi má právo:

 • Jednat bez porady s ostatními:
 • pokud je ohrožena bezpečnost lidí na palubě, bezpečnost lodi či ostatních osob nebo plavidel,
 • na přímé nařízení majitele či provozovatele lodi.
 • Vysadit v nejbližším přístavu kohokoli, kdo hrubě nebo opakovaně porušil „Lodní řád“.

 

Kapitán lodi je povinen:

 • Zajistit bezpečnost členů posádky a ostatních osob.
 • Provést veškerá opatření nutná k odvrácení škody hrozící osobám, lodi a nákladu.
 • Seznámit osoby na palubě s umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů a záchranných prostředků.
 • Seznámit všechny osoby na palubě se všemi potřebnými bezpečnostními předpisy – manévry „muž přes palubu“, „lodní a vodní poplach“.
 • Seznámit všechny osoby na palubě s provozem lodi.
 • Radit se s ostatními o trase a způsobu plavby.
 • Je-li to možné vycházet vstříc přáním většiny osob na palubě.
 • Včas písemnou formou upozornit provozovatele lodi na veškeré nedostatky, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti osob na palubě, či poškození lodi.

 

Případné spory:

 • V případě sporu mezi kapitánem nebo profesionální posádkou a účastníky jsou obě strany povinny sepsat o události zápis do lodního deníku pro případ dalšího prošetřování provozovatelem. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.